Telefón:

0915 29 29 52
0918 32 98 94

E-mail:

ice@ice-elektro.sk
Nájdi produkt

Máme na predaj pekárne na chlieb - pozrite si napríklad túto: Domo B3963

Novinka:

Zaviedli sme aj rozvoz tovaru maloobchodným zákazníkom zadarmo.

Vaše dopyty smerujte na: ice@ice-elektro.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu www.

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 • Nákup v internetovom obchode www.ice-elektro.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.
 • Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 • Predávajúci: ICE       s.ro., sídlo: Vieska-Bezdedov 155, 020 01 Púchov, IČO:36300578                            SK2020111577. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu vTrenčíne, vl.č.10749/R.Odd.S.r.o.
 • Orgán dozoru: Inšpektorát SOI, A.Sládkoviča, 971 01 Prievidza 1., tel. č.: odbor výkonu dozoru 046/ 5422771, fax č.: 046/ 5420685.
 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.ice-elektro.sk všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 1. OBJEDNÁVANIE TOVARU
 • Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.ice-elektro.sk.
 • Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese ice/zav./ice-elektro.sk, po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho. Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (objednávka xxxxxx zaevidovaná), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Zamestnanci predávajúceho môžu kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Predávajúci akceptáciu objednávky zašle na mailovú adresu kupujúceho (potvrdenie objednávky).
 • Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
 • Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
 • Každá objednávka musí obsahovať:
   • Meno kupujúceho
   • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
   • Telefonické číslo a email
   • Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
   • Počet kusov z každej položky tovaru
   • Dátum vystavenia objednávky
   • Spôsob úhrady za tovar
   • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 • Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
   • IČO a SK DIČ spoločnosti
   • Kontaktnú osobu a telefón
   • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 • Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby, kým predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na prepravu (do doby expedície), písomne formou mailovej správy. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. V takomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim.
 1. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY
 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • bankovým prevodom
  • poštovým peňažným poukazom typu U
  • kuriérnou dobierkou
 • Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.
 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode – www.ice-elektro.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
 • Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.
 1. NÁKUP NA SPLÁTKY
 • VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU QUATRO
  • Spotrebiteľský úver môže získať fyzická osoba staršia ako 18 rokov, občan SR so stálym zdrojom príjmov s najmenej jedným platným telefonickým kontaktom.
  • Do výšky úveru 1 000 € predkladá klient dva doklady totožnosti:
   • občiansky preukaz a
   • druhý doklad totožnosti, t. j. vodičský preukaz, cestovný pas, rodný list, zbrojný pas, preukaz zdravotnej poisťovne, platobná karta alebo vernostná karta Quatro.
  • V individuálnych prípadoch môže spoločnosť Quatro požadovať aj ďalšie doklady preukazujúce pravidelný príjem alebo trvalé bydlisko, napr. potvrdenie o výške príjmov alebo výpis z bankového účtu.
  • VÝHODY SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU QUATRO
  • Nákup na splátky Quatro je možný aj bez hotovosti.
  • Variabilná splatnosť úveru od 6 do 48 mesiacov.
  • Možnosť voľby termínu úhrad mesačných splátok.
  • Po celú dobu splácania garantujeme rovnakú výšku splátok.
  • Možnosť súčasného nákupu viac tovaru na jednu úverovú zmluvu.
  • Posúdenie návrhu úverovej zmluvy prebehne na počkanie.
  • Klient sa schválením úverovej zmluvy a doručením tovaru stáva jeho majiteľom a má k nemu všetky dispozičné práva.
 • POISTENIE ÚVEROVÝCH SPLÁTOK
  • Zaistite seba a svoju rodinu pre prípad, že nastane nepriaznivá životná situácia akou je napr. strata zamestnania, dlhodobá práceneschopnosť, plná invalidita či úmrtie následkom úrazu. Za takýchto okolností Vám bude poisťovňa platiť mesačné splátky úveru.
   Podľa Vašich potrieb si môžete zvoliť jeden z nasledovných balíčkov poistenia:

   • 1. Balíček poistenia PLUS zahŕňa poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.
   • 2. Balíček poistenia PREMIUM zahŕňa poistenie proti strate zdroja príjmu, poistenie proti pracovnej neschopnosti (dlhšej ako 60 dní), poistenie proti invalidite následkom úrazu alebo choroby a poistenie proti smrti následkom úrazu.
 1. DODACIE PODMIENKY
 • Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený spôsobom zvoleným v objednávke. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • Spôsoby dopravy:
   • osobný odber, na našej adrese (uvedená v sekcii Kontakty na www.ice-elektro.sk)
   • doprava kuriér, doručenie na zadanú dodaciu adresu do 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu, doručovanie v pracovných dňoch (8:00 – 16:00 hod), tovar bude doručený pred bránu /vchod/ obytného domu
 • Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude o tom kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s najdlhšou dodacou lehotou.
 • Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, v prípade vypredania zásob, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od písomného zrušenia objednávky kupujúcim.
 • Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
   • 4,00 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 99,99 €
   • 0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 100,00 € /drobný tovar/
   • 10,-až 15,- eur pri nadrozmernom tovare
   • 2,00 € dobierka
 • Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.
 1. VRÁTENIE TOVARU
 • Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a potom vrátiť predávajúcemu. Ustanovenie tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z.z.
 • Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 • Tovar vracajte nepoškodený, nepoužívaný, podľa možnosti v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
 • Vrátenie musí taktiež obsahovať v písomnej forme identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu vracaného tovaru a kópiu nákupného dokladu.
 • Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.
 • V súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   • poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
   • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
   • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu alebo iného diela ak prebehla jeho inštalácia
 • Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu vzájomné prijaté plnenia. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
  a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
  b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
  Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 • Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
 • Najneskôr do 14 dní bude kúpna cena za vrátený tovar alebo jej časť vrátená kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu, ktorú je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy alebo bezprostredne po odstúpení tak, aby sa predávajúci nedostal do omeškania.
 1. REKLAMÁCIE
 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
 • Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne u predávajúceho. Kontakty nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.ice-elektro.sk
 • Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
 • Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 • Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
 • Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
 • Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.
 • Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
   • prirodzeným opotrebením veci
   • nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
   • mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
   • neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
   • prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom
   • prírodnými živlami
   • prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou
 • Záruka sa taktiež nevzťahuje na:
   • tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
   • produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
   • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
   • tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
   • poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
   • vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
   • poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
   • výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
   • Na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.
 • Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tiež v prípade, ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
 • Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.
 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú súčinnosť na jej vybavenie.
 • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude spolu s tovarom odoslaná kópia reklamačného protokolu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.
 • Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
 • Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení, resp. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho a to na identifikáciu kupujúceho, k realizácií a zúčtovaní platby za nakúpený tovar, na správne doručenie tovaru a komunikáciu s kupujúcim. Všetky údaje môže aktualizovať kupujúci po prihlásení sa na svoj účet na stránke www.ice-elektro.sk
 • V prípade fyzickej osoby je to meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, PSČ, kontaktné telefónne čísla a mailové adresy. Ak je to podnikateľ resp. právnická osoba tak naviac názov firmy/obchodné meno/, IČO, DIČ, IČ DPH a fakturačnú adresu firmy /ulica, číslo, mesto, PSČ/.
 • Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom, s výnimkou organizácií a subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä prepravné spoločnosti (meno, adresa, telefonický kontakt), pričom sa údaje poskytujú vždy jednorázovo pre vybavenie konkrétnej objednávky.
 • Ak si zákazník zvolí úhradu ceny objednaného tovaru alebo služieb spotrebiteľským úverom, poskytuje súhlas k tomu, že osobné údaje získané spoločnosťou ICE,s.r.o. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy môžu byť poskytnuté spoločnosti Consumer finance holding, a.s., divízia Quatro, Bernolákova 4681/17, 058 01 Poprad pre účely vyplnenia formulára žiadosti o úver, prípadne dalších so žiadosťou súvisiacich dokumentov na www. stránkach spoločnosti Quatro.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.ice-elektro.sk časti „Môj profil“ / „Môj účet“.
 • Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
  a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok
  b) identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,
  c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,
  d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,
  že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť.

9. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zakliknutím políčka udeľujete prevádzkovateľovi ICE, s.r.o. so sídlom Vieska-Bezdedov 155, Púchov 020 01, IČO: 36 300 578, zapísaný v ORSR OS Trenčín, odd.:Sro, vl.č.: 10749/R (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl.6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov

pre účel: vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných tovarov a služieb

v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, t.č., vek

na obdobie: nevyhnutné na zabezpečenie uvedených služieb, resp. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané z žiadnej databáze. Všetky mnou uvedené údaje sú správne.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

1/moje osobné údaje budú poskytované príjemcom : kuriérske a prepravné služby: Slovak Parcel Servis s.r.o. Ivanka pri Dunaji IČO: 31329217, Geis SK s.r.o. Zvolen  IČO: 31324428, prevádzkovateľ internetovej stránky a e-shopu  Mediatel spol. s r.o. Bratislava IČO: 35859415,  AT Computer, s.r.o. Žilina  IČO: 31611559, ekonomické a účtovnícke služby  Hitek s.r.o Považská Bystrica  IČO: 44737858, softwérový správca JM Selekt s.r.o. Piešťany  IČO: 48017621,servisné organizácie, sprostredkovatelia služieb satelitného signálu. 2/moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3/ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spravúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4/ v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. 5/ beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 6/ beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátanie profilovania.

Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutí doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom tohto e-shopu v horeuvedenom rozsahu za účelom vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných tovarov a služieb.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *